دوانی

  • 11 مهر 1397 - 11:05
    اينها بايد به اين اماکن بيايند و مردم و مخصوصاً جوان‌ها از بينش اينها استفاده کنند، نه اينکه بگذاريم آنها را ديگران ببرند و جامعه از ما بيشتر فاصله بگيرد. بايد به داد جوان‌ها رسيد.
  • 28 شهريور 1394 - 13:03
    همه چيز علاج دارد غير از حوزه که بايد فکري براي آن کرد. فکرش را کرده‌ام و آن اين است که برويم قم دست به يک نوع تحول در خودمان بزنيم تا موجب تغييرات تدريجي در روش تدريس و ساختن طلاب مجهز به علوم اسلامي هماهنگ با نياز عصر و زمان گردد. شما هم بايد...
  • 15 فروردين 1394 - 11:53
    در یکی از آن شب ها با اینکه همه غرق در سرور و شادی بودند، ما می نالیدیم. در همین موقع صاحب مجلس آمد و کاردی را که در دست داشت به استاد تعارف کرد و گفت: جناب آقای مطهری! لطفاً ‌کیک را شما ببرید. استاد شهید گفت:‌ خودتان بروید ببرید یا مدعوین بیایند...