اضافه کردن دیدگاه جدید

با سلام مصاحبه آقای پایا با استاد درباره جمهوری اسلامی کلا دو جلسه بوده و جلسه دیگری برگزار نشده است.
رای منفی!
-5161